O Ś W I A T A

Jedną z form działalności muzeum jest oświata.
Można ją podzielićna kilka podstawowych form:

1. Lekcje muzealne
(kliknij tutaj- tematy)

   Coraz wyraźniej artykułowany w wymaganiach programowych dla nauczycieli nacisk na propagowanie edukacji regionalnej wymaga od nich planowania tematów lekcyjnych związanych z historią lokalną.

     Chcąc pomóc nauczycielom w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego typu zajęć, Muzeum przygotowało szereg tematów lekcji muzealnych związanych z regionem kociewskim i miastem Starogard. Lekcje o charakterze etnograficznym i historycznym prowadzone są w oparciu o jego zbiory.

     Atrakcyjność lekcji zwiększa fakt, iż część z nich może być prowadzona poza terenem muzeum. Taki charakter mogą mieć np. tematy związane ze średniowieczną historią miasta lub też jego poszczególnymi zabytkami.

     Aby ułatwić dopasowanie tematów lekcji muzealnych do potrzeb szkoły, Muzeum traktuje przygotowaną tematykę w sposób elastyczny. Możliwa jest, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami Muzeum, zmiana poszczególnych tematów zgodnie z potrzebami nauczycieli. Zmiany mogą obejmować zarówno rozbicie tematów na mniejsze części lub ich skomasowanie w większe bloki.

Czekamy także na ewentualne nowe propozycje tematyczne.

2. Wydawnictwa i publikacje prasowe
     Muzeum współpracuje z prasą zarówno lokalną jak i tytułami o zasięgu ogólnopolskim. Przykładem takiej współpracy może być ukazujący się w jednej z gazet lokalnych (Gazeta Kociewska) szereg artykułów poświęconych niektórym eksponatom będącym w posiadaniu Muzeum Ziemi Kociewskiej.

     Dzięki informacjom prasowym mieszkańcy Starogardu Gdańskiego i okolicznych miejscowości mogą również na bieżąco zapoznać się z działalnością Muzeum, szczególnie dotyczącą planowanych i aktualnie przeprowadzanych wystaw o charakterze czasowym.

3. Konferencje naukowe
    
Z uwagi na prowadzone od kilku lat przez pracownika Muzeum Ziemi Kociewskiej badania terenowe (etnograficzne) na terenie Sudanu w składzie Misji Etno-Archeologicznej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, uczestniczymy w licznych konferencjach naukowych. Na szczególną uwagę zasługuje Konferencja Nubiologiczna poświęcona wyżej wymienionym badaniom a odbywająca się w Gdańsku i w Gniewie.

* * *

OFERTA EDUKACYJNO-ROZRYWKOWA
( scenariusz)

1. Wprowadzenie historyczne (20 min.):
     b) "Archeologia na Kociewiu". Prelekcja w połączeniu z prezentacją           multimedialną na temat ciekawych odkryć zabytków archeologicznych z           różnych epok. Temat zreferuje pracownik Muzeum Ziemi Kociewskiej           ubrany w skórzany strój z epoki kamienia.
     c) "Zakony a historia krzyżem malowana - Joannici i Krzyżacy". Prelekcja w           połączeniu z prezentacją multimedialną w kontekście rozwoju rzemiosła,           handlu i rolnictwa na Kociewiu. Temat zreferuje pracownik Muzeum Ziemi           Kociewskiej ubrany w strój Brata Kurkowego.
     d) Prezentacja wybranych eksponatów z archeologii, historii i etnografii.

2. Lekcja o regionie (30 do 40  min.):
     a) Informacje na temat kultury muzycznej i tanecznej regionu.
     b) Zwyczaje i obrzędy wokół zalotów na Kociewiu.
     c) Instrumenty ludowe charakterystyczne dla regionu.
     d) Występ Ludowej Kapeli Kociewskiej z Kociewskiego Stowarzyszenia           Edukacji i Kultury "Ognisko" oraz zaproszenie do wspólnej zabawy           uczestników biesiady.

4. "Historia chlebem malowana". Prelekcja ma za zadanie przybliżyć dawne      magiczne rytuały związane z wypiekiem i spożywaniem chleba w tradycji      kulturowej Kociewiaków. Temat zreferuje pracownik Muzeum Ziemi Kociewskiej      ubrany w kociewski strój regionalny. (10 min.)

5. Suita kociewska (30 min.):
     a) Pokaz tańców i przyśpiewek kociewskich z możliwością włączenia do zabawy          biesiadników.
     b) Występ Zespołu Pieśni i Tańca Kociewie Retro z Ogniska Pracy           Pozaszkolnej.